คลังข้อมูล
สิ่งที่ปรับปรุงในมาตรฐาน ISO

เรามอบความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนผ่านไปสู่มาตรฐาน ISO ฉบับปรับปรุงใหม่

จากการที่เราเข้าใจถึงสิ่งที่สำคัญต่อองค์กรของคุณและผู้ถือผลประโยชน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของเราจึงมุ่งมั่นที่จะมอบความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกต่อระบบของคุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่มาตรฐานฉบับใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตรวจดูรายงานสถานการณ์สำคัญ เอกสารข้อมูล อินโฟกราฟิก คำถามที่พบบ่อย และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO ฉบับปรับปรุงใหม่

8-things-that-you-can-do-now-that-will make-your-transition-easier-to-iso-9001-2015-iso-14001-2014

เหลือเวลาอีกหนึ่งปี

นับตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2018 ใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004 ของคุณจะใช้ไม่ได้อีกต่อไป

Benefits of Early Transition

พลังแห่งความคิดบนพื้นฐานของความเสี่ยง

เรียนรู้ว่าคุณสามารถใช้ความคิดบนพื้นฐานของความเสี่ยงอย่างมีแบบแผนและวัดผลได้เพื่อรับมือกับปัญหาที่น่าจะส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างไร

Benefits of Early Transition

ประโยชน์ของการเปลี่ยนผ่านขั้นต้น

เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการเปลี่ยนผ่านขั้นต้นสู่มาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ฉบับแก้ไข

Leadership Series

หลักสูตรความเป็นผู้นำ

ศึกษาความสำคัญของภาวะผู้นำในมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 และผลตอบแทนที่จะได้รับจากการรับรองซึ่งถือเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่

LRQA Gap Analysis Case Study

กรณีศึกษาในการวิเคราะห์ช่องว่าง

เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิเคราะห์ช่องว่างและประโยชน์ของการประเมิน เพื่อให้องค์กรสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่มาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม่