บริการปรับเปลี่ยนสู่มาตรฐาน ISO 14001 ฉบับแก้ไขจาก LRQA

โดยทั่วไป องค์การระหว่างประเทศด้านการกำหนดมาตรฐาน (ISO) จะทำการทบทวนมาตรฐานต่าง ๆ ทุก 5 ปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามาตรฐานเหล่านั้นจะยังคงสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงความต้องการของตลาด โดยคาดว่าจะมีการเผยแพร่มาตรฐาน ISO 14001:2015 ได้ในเดือนกันยายน พ.ศ.2558 (ปี 2015)

มีอะไรใหม่บ้าง

ภาคผนวก SL (ซึ่งเป็นโครงสร้างใหม่ในระดับสูง และข้อความทั่วไปสำหรับมาตรฐาน ISO ฉบับใหม่ทั้งหมดและฉบับแก้ไข) เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดเพียงอย่างเดียวต่อเอกสารมาตรฐาน ISO 14001:2015 ภาคผนวก SL กำลังผลักดันให้เกิดการรวมตัวกันของ EMS กับแนวคิดเชิงกลยุทธิ์ขององค์กรและความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นของผู้นำในองค์กรต่อ EMS

หัวข้ออื่น ๆ ที่เป็นเรื่องใหม่สำหรับมาตรฐาน ISO 14001 ประกอบด้วย: a] บริบทขององค์กร (ข้อ 4), b] วิธีการจัดการตามความเสี่ยง (ข้อ 6 และ 10), c] ขอบเขตและการนำไปใช้ (ข้อ 4.3 และ 1), d] สารสนเทศ (ข้อ 7.5) และ e] มุมมองของวงจรชีวิตและการควบคุมการจัดจ้างหน่วยงานภายนอก (ข้อ 8)

อะไรบ้างที่ได้รับการปรับปรุงใหม่

ท่ามกลางขอบเขตของมาตรฐานที่ได้รับการปรับปรุงหรือมีข้อมูลเฉพาะเพิ่มเติมแล้ว องค์กรควรให้ความสนใจกับ a] เน้นให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมมากขึ้นในมาตรฐาน ISO 14001 (ข้อ 5), b] นโยบาย (ข้อ 5.2), c] การสื่อสาร (ข้อ 7.4), d] สารสนเทศ (ข้อ 7.5), e] ผลการปฏิบัติงานและการประเมินผล (ข้อ 9) และ f] การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (ข้อ 9)

มาตรฐาน ISO 14001:2015 สำคัญต่องค์กรของคุณอย่างไร

มาตรฐาน ISO 14001:2015 น่าจะมีการเผยแพร่ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 (ปี 2015) องค์กรต่าง ๆ จะมีเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่เอกสารออกเผยแพร่ไปจนถึงวันที่การปรับเปลี่ยนสู่มาตรฐานใหม่สำเร็จโดยสมบูรณ์ ดังนั้น แต่ละองค์กรสามารถเลือกที่จะปรับเปลี่ยนสู่มาตรฐานใหม่เมื่อใดก็ได้ภายในช่วงระยะเวลานี้

บางองค์กรอาจเลือกรอบการรับรองครั้งต่อไป แม้ว่าหลายองค์กรต้องการเป็น "กลุ่มแรก" ที่ได้รับการรับรอง เพื่อเพิ่มมูลค่าของความยืดหยุ่นที่จะได้รับจากมาตรฐาน ISO 14001:2015 พร้อมกับรางวัลพิเศษจากความมุ่งมั่นที่ชัดเจนในวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศที่แสดงให้กลุ่มที่สนใจเห็น

LRQA สามารถช่วยเหลือคุณอย่างไร

บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 14001:2015 ประกอบด้วยการวิเคราะห์ช่องว่าง การฝึกอบรม รวมทั้งการบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในบริษัทและการวางแผนเพื่อปรับเปลี่ยนและการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านกระบวนการจัดการและการประเมิน ทั้งหมดนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนสู่มาตรฐานใหม่ได้อย่างราบรื่นมากที่สุด บริการต่าง ๆ ของ LRQA จะถูกปรับให้เหมาะสมกับองค์กรของคุณ รวมทั้งบุคคลในองค์กร และระบบของคุณ เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นว่าสิ่งเหล่านี้จะเกี่ยวข้องหรือส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจในอนาคตของคุณอย่างไร.

ISO 14001 ระยะเวลาที่จะเผยแพร่

ISO 14001 ระยะเวลาที่จะเผยแพร่

โปรดทราบว่าระยะเวลานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้