การฝึกอบรม ISO 14001:2015

LRQA จะให้แนวทางที่เหมาะสมกับองค์กรในการปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐาน ISO 14001:2015 ได้สำเร็จ ด้วยบริการจัดฝึกอบรมภายนอกและภายในองค์กรรูปแบบต่าง ๆ ของเรา เครื่องมือวิเคราะห์ช่องว่างแบบเฉพาะที่ลูกค้าสามารถเลือกได้และสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ของเรา รวมถึงบริการให้ความรู้ออนไลน์

ขณะนี้ มาตรฐาน ISO 14001 อยู่ในระหว่างการปรับปรุง โดยคาดว่าจะเผยแพร่ประมาณเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 (ปี 2015) การฝึกอบรมของ LRQA จึงมีทั้งแบบฝึกอบรมนอกสถานที่และแบบฝึกอบรมในองค์กรเพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณ ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคุณว่าการเดินทางสู่การเปลี่ยนแปลงของคุณจะดำเนินไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ

การฝึกอบรมของเราจะช่วยเหลือและให้แนวทางแก่ทีมระบบการจัดการ ผู้ตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูงของคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจส่งผลต่อองค์กรและระบบ เราสามารถให้การช่วยเหลือที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม นับตั้งแต่การวางแผนเพื่อการปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบกับคุณและทีมของคุณ ซึ่งจะทำให้สามารถระบุได้ว่าสิ่งที่คุณต้องฝึกอบรมและความช่วยเหลือที่จำเป็นต่อคุณจริง ๆ คืออะไร

วัตถุประสงค์ของชุดหลักสูตรการฝึกอบรมที่เราได้พัฒนาขึ้นคือ เพื่อช่วยให้คุณสามารถเลือกและปรับเปลี่ยนการฝึกอบรมภายนอกสถานที่และการฝึกอบรมภายในองค์กรได้ตรงตามความต้องการของคุณอย่างแท้จริง

หลักสูตรการฝึกอบรมการปรับเปลี่ยน

สำรองที่นั่งสำหรับเข้าอบรมใน หลักสูตรการปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐานเทียบเท่า ISO 9001:2015