การรับรองมาตรฐาน ISO 45001

ISO 45001 คือมาตรฐานระดับสากลใหม่เพื่อการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่จะมาแทนมาตรฐาน OHSAS 18001 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

45001 Timeline

ช่วงเวลาในการเผยแพร่มาตรฐาน ISO 45001

  • ปัจจุบัน ISO/PC 283 ได้มีการกำหนดวันที่สำหรับการประชุมครั้งถัดไปในการตรวจสอบความเห็นทั้งหมดต่อ CD2 ที่ได้รับให้แล้วเสร็จ เพื่อให้มาตรฐาน ISO 45001 สามารถดำเนินการต่อไปในกระบวนการปรับปรุงมาตรฐาน ISO ได้ นั้นก็คือการทำมาตรฐานสากลฉบับร่าง (Draft International Standard (DIS))
  • ISO 45001 ได้ถูกกำหนดให้ออกเผยแพร่ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 (ปี 2016) และคาดว่า DIS นี้จะสามารถออกเผยแพร่ได้ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2558 (ปี 2015) ทั้งนี้ เวลาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

สิ่งใหม่ในมาตรฐาน ISO 45001 มีอะไรบ้าง

  • โครงสร้างภาคผนวก SL มาตรฐาน ISO 45001 จะใช้คำศัพท์บัญญัติและโครงสร้างตามภาคผนวก SL เช่นเดียวกับมาตรฐาน ISO ฉบับร่างใหม่และฉบับแก้ไขทั้งหมด และนี่คือจุดแตกต่างที่สำคัญเพียงอย่างเดียวระหว่าง OHSAS 18001 และ ISO 45001
  • ปรับมาตรฐาน OH&S ระดับประเทศ เป้าหมายโดยรวมของ ISO 45001 จะเหมือนกับของ OHSAS 18001 กำลังเริ่มดำเนินการปรับมาตรฐานต่าง ๆ ของระบบการบริหารจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยระดับประเทศเป็นมาตรฐานเดียว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความสับสนและการกระจายตัวของตลาด

อะไรบ้างที่ได้รับการปรับปรุงใหม่

  • บริบทขององค์กร การใช้ภาคผนวก SL กับมาตรฐาน ISO 45001 จะทำให้บริบทขององค์กรชัดเจนมากยิ่งขึ้น อ้างอิงจาก CD2 องค์กรไม่ควรพิจารณาเพียงว่าสุขภาพและความปลอดภัยส่งผลโดยตรงต่อพวกเขาอย่างไรเท่านั้น แต่ควรคำนึงถึงสังคมส่วนรวม และคำนึงว่างานของพวกเขาส่งผลต่อชุมชนรอบ ๆ อย่างไรด้วย
  • ผู้บริหารระดับสูง มาตรฐาน ISO 45001 ระบุว่าบทบาทของสุขภาพและความปลอดภัยจะไม่เป็นความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวของผู้จัดการฝ่ายสุขภาพและความปลอดภัย นอกจากนี้ CD2 ยังมุ่งหวังให้รวมหลักเกณฑ์ของ OH&S เข้ากับโครงสร้างขององค์กร เพื่อให้เกิดการยอมรับกันระหว่างผู้บริหารระดับสูงและลูกจ้าง

LRQA สามารถช่วยเหลือคุณอย่างไร

มีการคาดการณ์กันว่า CD2 ของมาตรฐาน ISO 45001 จะดำเนินการไปสู่ขั้นตอน DIS ได้ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 (ปี 2015) ดังนั้น LRQA ขอแนะนำให้คุณติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยการเข้าร่วม Mailing List ของ LRQA เพื่อที่เราจะได้ส่งข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับความคืบหน้าใหม่ ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงกำหนดการที่มีการเผยแพร่ให้คุณทราบเป็นระยะ    

คุณ Steve Williams ผู้ดำรงตำแหน่ง System and Governance Manager ของ LRQA เป็นสมาชิกของคณะกรรมการโครงการ (ISO/PC 283) ดังนั้น เราจึงเหมาะที่จะทำหน้าที่แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความคืบหน้าของการเผยแพร่มาตรฐานให้คุณได้ทราบ

โปรดติดตาม! ทันทีที่มาตรฐาน ISO 45001 เข้าสู่ขั้นตอน FDIS ทาง LRQA จะประกาศกิจกรรมหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการออกมาเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจเนื้อหาในมาตรฐานใหม่ได้ดีขึ้น