การเดินทางของคุณเข้าสู่การปรับเปลี่ยนสู่มาตรฐาน ISO 9001 กับ LRQA

โดยทั่วไป องค์การระหว่างประเทศด้านการกำหนดมาตรฐาน (ISO) จะทำการทบทวนมาตรฐานต่าง ๆ ทุก 5 ปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามาตรฐานเหล่านั้นจะยังคงสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงความต้องการของตลาด ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนมาตรฐานฉบับร่างฉบับสุดท้าย (FDIS) โดยคาดว่าจะมีการเผยแพร่ FDIS นี้ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 (ปี 2015)

มีอะไรใหม่บ้าง

ภาคผนวก SL ซึ่งเป็นโครงสร้างใหม่ในระดับสูง และข้อความทั่วไปสำหรับมาตรฐาน ISO ฉบับใหม่ทั้งหมดและฉบับแก้ไข เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดเพียงอย่างเดียวต่อเอกสารมาตรฐาน ISO 9001:2015 หัวข้ออื่น ๆ ที่เป็นเรื่องใหม่สำหรับมาตรฐาน ISO 9001 ประกอบด้วย: a] บริบทขององค์กร (ข้อ 4), b] ความรู้ (ข้อ 9), c] การควบคุมสินค้าและบริการที่มาจากภายนอก (การจัดจ้างหน่วยงานภายนอก, ข้อ 8) และ d] การแนะนำวิธีการจัดการตามความเสี่ยง (หลายข้อ) อย่างเป็นทางการ จากในบรรดาข้ออื่นๆ

"การเผยแพร่ DIS มีความหมายมากในระยะแรกของการเริ่มวางแผนสำหรับปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐานใหม่ขององค์กร"

คุณ Wai­Kiong Fong ตำแหน่ง Area Technical Manager ของ LRQA ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสตราเลเซีย

มีอะไรบ้างที่ได้รับการปรับปรุง

ในบรรดามาตรฐานของเขตพื้นที่ต่าง ๆ ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข หรือมีการระบุข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น องค์กรควรให้ความสนใจต่อ a] การมุ่งเน้นความสัมพันธ์ของผู้บริหารระดับสูงกับมาตรฐาน ISO 9001 (ข้อ 5), b] การจัดการกับความเปลี่ยนแปลง (ข้อ 6), c] ผลการปฏิบัติงานและการประเมิน (ข้อ 7), d] การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (ข้อ 9) และ e] ทบทวนแหล่งอ้างอิงวิธีการด้านกระบวนการ (หลายข้อ)

มาตรฐาน ISO 9001:2015 สำคัญต่องค์กรของคุณอย่างไร

องค์กรของคุณสามารถเริ่มดำเนินการวางแผนปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐาน ISO 9001:2015 ก่อนกำหนดการเผยแพร่ FDIS ได้

ข้อมูลปัจจุบันจากมาตรฐาน ISO แสดงให้เห็นว่าองค์กรจะมีเวลาสามปีนับตั้งแต่ที่เผยแพร่ไปจนถึงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่มาตรฐานใหม่อย่างสมบูรณ์ ดังนั้น องค์กรจะสามารถเลือกเปลี่ยนเมื่อใดก็ได้ภายในช่วงเวลานี้

บางองค์กรอาจเลือกรอบการรับรองครั้งต่อไป แม้ว่าหลายองค์กรต้องการเป็น "กลุ่มแรก" ที่ได้รับการรับรอง เพื่อเพิ่มมูลค่าของความยืดหยุ่นที่จะได้รับจากมาตรฐาน ISO 9001:2015 พร้อมกับรางวัลพิเศษจากความมุ่งมั่นที่ชัดเจนในวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศที่แสดงให้กลุ่มที่สนใจเห็น

LRQA สามารถช่วยเหลือคุณอย่างไร

บริการต่าง ๆ ด้านมาตรฐาน ISO 9001:2015 ของเราประกอบไปด้วย การวิเคราะห์ช่องว่าง, การฝึกอบรม รวมทั้งการบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในบริษัทและการวางแผนการเปลี่ยนผ่านมาตรฐานและการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกระบวนการจัดการและการประเมินผล ทั้งหมดนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อทำให้ท่านสามารถเปลี่ยนผ่านเข้าสู่มาตรฐานใหม่ได้อย่างราบรื่นมากที่สุด บริการต่าง ๆ ของ LRQA จะถูกปรับให้เหมาะสมกับองค์กรของคุณ รวมทั้งบุคคลในองค์กร และระบบของคุณ เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นว่าสิ่งเหล่านี้จะเกี่ยวข้องหรือส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจในอนาคตของคุณอย่างไร

ISO 9001 ระยะเวลาที่จะเผยแพร่

ISO 9001 ระยะเวลาที่จะเผยแพร่

โปรดทราบว่าระยะเวลานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้