การฝึกอบรมมาตรฐาน ISO 9001:2015

บริการจัดหลักสูตรฝึกอบรมที่ออกแบบเฉพาะตามความต้องการของลูกค้าและหลักสูตรโปรแกรมสำเร็จรูปของ LRQA จะช่วยให้องค์กรสามารถเริ่มต้นการปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐาน ISO 9001 ใหม่ได้อย่างดีที่สุด เรามีบริการหลักสูตรฝึกอบรมที่ออกแบบเฉพาะตามความต้องการของลูกค้า และหลักสูตรฝึกอบรมตามโปรแกรมสำเร็จรูปที่หลากหลายเพื่อปรับใช้กับมาตรฐาน ISO 9001 ทั้งสองแบบ หลักสูตรทั้งสามแบบจะได้มีการกล่าวถึงต่อไป

ขณะนี้ มาตรฐาน ISO 9001 อยู่ในระหว่างการปรับปรุง โดยคาดว่าจะเผยแพร่ประมาณเดือนกันยายน พ.ศ.2558 (ปี 2015) การฝึกอบรมของ LRQA จึงมีทั้งแบบฝึกอบรมนอกสถานที่และแบบฝึกอบรมในองค์กรเพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณ ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคุณว่าการเดินทางสู่การเปลี่ยนแปลงของคุณจะดำเนินไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ

การฝึกอบรมของเราจะช่วยเหลือและให้แนวทางแก่ทีมระบบการบริหารจัดการ ผู้ตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูงของคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจส่งผลต่อองค์กรและระบบ เราสามารถให้การช่วยเหลือที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม นับตั้งแต่การวางแผนเพื่อการปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบกับคุณและทีมของคุณ ซึ่งจะทำให้สามารถระบุได้ว่าสิ่งที่คุณต้องฝึกอบรมและความช่วยเหลือที่จำเป็นต่อคุณจริง ๆ คืออะไร

วัตถุประสงค์ของชุดหลักสูตรการฝึกอบรมที่เราได้พัฒนาขึ้นคือ เพื่อช่วยให้คุณสามารถเลือกและปรับเปลี่ยนการฝึกอบรมภายนอกสถานที่และการฝึกอบรมภายในองค์กรได้ตรงตามความต้องการของคุณอย่างแท้จริง

หลักสูตรการฝึกอบรมการปรับเปลี่ยน

สำรองที่นั่งสำหรับเข้าอบรมใน หลักสูตรการปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐานเทียบเท่า ISO 14001:2015.