หลักสูตรความเป็นผู้นำ

เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของภาวะผู้นำในมาตรฐาน ISO 9001:2015 (QMS) และ ISO 14001:2015 (EMS) ฉบับปรับปรุงใหม่ และผลที่จะได้รับจากการรับรองซึ่งถือเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่

มีอะไรใหม่บ้าง

มาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพ (QMS) ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 (มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS)) ระดับสากลฉบับอัพเดท ได้รวมเอาโครงสร้างระดับสูง (High level structure) ของระบบการบริหารจัดการตามที่ระบุอยู่ในภาคผนวก Annex SL ไว้ด้วยเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทต่าง ๆ ใช้การรับรองของระบบการบริหารจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อมของตัวเองในการขับเคลื่อนประสิทธิภาพทางธุรกิจให้ดำเนินไปได้อย่างดียิ่งขึ้น

ทำไมความเป็นผู้นำจึงมีความสำคัญต่อองค์กรของคุณ

ภาวะความเป็นผู้นำจะทำให้เกิดความสามารถในการสร้างทัศนวิสัยที่ชัดเจน สามารถแบ่งปันมุมมองกับผู้อื่น และสร้างแรงจูงใจให้คนเหล่านั้นปฏิบัติตามหรือคล้อยตามได้ เป็นโครงสร้าง เครื่องมือ และข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้อื่นประสบความสำเร็จในการดำเนินตามวิสัยทัศน์นั้น และสามารถควบคุมความเสี่ยงและความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นเมื่อปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว

ในขณะที่มีหลายส่วนซึ่งผู้นำต้องแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงและการมีส่วนร่วมกับระบบการบริหารจัดการ เช่น:

  • สร้างความมั่นใจว่าได้รวมเอาข้อกำหนดของระบบเข้ากับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กร ส่งเสริมให้ตระหนักถึงการดำเนินงานอย่างเป็นกระบวนการ (Process Approach)
  • ทำให้เชื่อมั่นว่าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมจะบรรลุผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
  • สนับสนุนบทบาททางการบริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงถึงภาวะความเป็นผู้นำ
  • สร้างความมั่นใจว่าได้มีการถ่ายทอดนโยบาย เกิดความเข้าใจ และนำไปปรับใช้กับทั้งองค์กรได้

การมุ่งเน้นไปที่ภาวะความเป็นผู้นำทำให้กลุ่มผู้บริหารระดับสูงซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินใจในระดับสูงสุด เช่น ผู้บริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการผู้บริหาร ต้องมีภาระความรับผิดชอบที่มากขึ้นด้วย กลุ่มผู้บริหารเหล่านี้จะต้องแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในบริบททางธุรกิจอย่างชัดเจน ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงและโอกาส รวมถึงภาระความรับผิดชอบอย่างสูงที่มีต่อความเชื่อมโยงระหว่างระบบบริหารจัดการและคุณภาพของสินค้า/บริการที่แน่นแฟ้นขึ้น รวมทั้งในกรณีของการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2015

ดาวน์โหลดหลักสูตรความเป็นผู้นำในการปรับปรุงมาตรฐาน ISO ของ LRQA

เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสำคัญของภาวะความเป็นผู้นำ และผลประโยชน์ที่องค์กรของคุณจะได้รับจากการเข้าร่วมหลักสูตรความเป็นผู้นำเพื่อการปรับเปลี่ยนมาตรฐาน ISO ทั้ง 3­ ส่วนของ LRQA คุณสามารถดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบ PDF ได้จากลิงก์ด้านล่างนี้:

ส่วนที่ 1 
คำอธิบายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของความเป็นผู้นำ
ส่วนที่ 2
มุมมองของความเป็นผู้นำ
ส่วนที่ 3
วิธีการมีส่วนร่วมกับผู้บริการระดับสูง
LRQA Leadership Series - Part 1
Download
LRQA Leadership Series - Part 2
Download
LRQA Leadership Series - Part 3
Download

LRQA สามารถช่วยเหลือคุณอย่างไร

ระเบียบวิธีที่มีความเฉพาะตัวของเราจะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับอุปสรรค ระบบ และความเสี่ยงทางในการดำเนินธุรกิจของคุณเพื่อปรับปรุงและปกป้องการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและในอนาคต และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ถือผลประโยชน์ร่วม

ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของผู้ประเมินผลของเราช่วยให้เราสามารถมอบประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้แก่ลูกค้าของเราผ่านวิธีการบริหารจัดการโครงการอย่างมีแบบแผน เราทราบดีว่าการสื่อสารที่ดีนั้นเป็นปัจจัยหลักในการมอบความโปร่งใสในทุก ๆ ขั้นตอนของกระบวนการ โดยที่เราจะทำงานกับลูกค้าของเราและกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ต้องการให้แก่ทุกฝ่าย