พลังแห่งความคิดบนพื้นฐานของความเสี่ยง

เรียนรู้ว่าคุณสามารถใช้ความคิดบนพื้นฐานของความเสี่ยงอย่างมีแบบแผนและวัดผลได้เพื่อรับมือกับปัญหาที่น่าจะส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างไร

ความคิดบนพื้นฐานของความเสี่ยงใน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015

มาตรฐานระบบการจัดการ (MS) ระดับนานาชาติแบบใหม่สำหรับ ISO 9001:2015 (คุณภาพ) และ ISO 14001:2015 (สิ่งแวดล้อม) มีพื้นฐานส่วนหนึ่งมาจากหลักความคิดบนพื้นฐานของความเสี่ยง ซึ่งเป็นวิธีการที่มีแบบแผนและวัดผลได้เพื่อรับมือกับปัญหาที่น่าจะส่งผลกระทบต่อองค์กร มาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่นี้ให้มุมมองที่สมดุลในด้านความเสี่ยง โดยไขข้อกังวลเรื่องความเสี่ยง ตลอดจนนำเสนอแง่บวกของความไม่แน่นอน ซึ่งคือโอกาส

เมื่อมีความเข้าใจอย่างเหมาะสมในบริบทขององค์กรและความต้องการหลักของผู้ถือผลประโยชน์ร่วมแล้ว องค์กรก็จะสามารถระบุและบริหารความเสี่ยงและโอกาสที่สำคัญที่สุดได้ ผ่านระบบการจัดการที่มีแบบแผน Plan-Do-Check-Act (PDCA) ซึ่งบูรณาการรวมความเปลี่ยนแปลงตามแผนลงในกระบวนการด้วย

LRQA สามารถช่วยเหลือคุณอย่างไร

ความเข้าใจเชิงลึกและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของผู้ประเมินผลของเรา ช่วยให้เราสามารถมอบประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้แก่ลูกค้า ผ่านวิธีการจัดการโครงการอย่างมีแบบแผน เรายังจัดสรรการอบรมที่ครอบคลุมและบริการ

การประเมิน เพื่อช่วยให้องค์กรของคุณเปลี่ยนผ่านไปสู่มาตรฐานใหม่และมาตรฐาน ISO ฉบับแก้ไขได้อย่างราบรื่น

ดาวน์โหลดสำเนาสมุดปกขาวของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

LRQA ได้จัดทำสมุดปกขาวหัวข้อ 'พลังแห่งความคิดบนพื้นฐานของความเสี่ยงใน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015' เอกสารฉบับนี้ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อช่วยให้คุณเดินบนเส้นทางที่ถูกต้อง ในการเลือกปฏิบัติตามวิธีการ PDCA ที่เป็นระบบ เพื่อเพิ่มระดับความสำเร็จอย่างมีหลักประกันทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวในภายภาคหน้า ดาวน์โหลดสำเนา PDF ด้านล่าง:

LRQA การปรับปรุงมาตรฐาน ISO ชุดความเสี่ยง

ความคิดบนพื้นฐานของความเสี่ยงใน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
LRQA - Risk-based Thinking