มาตรฐาน EC

มาตรฐานสินค้า EC ได้ถูกกำหนดขึ้นโดยสหภาพยุโรป (EU) เพื่อให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้าและบริการต่าง ๆ มาตรฐานนี้เกิดขึ้นมาจากสนธิสัญญากรุงโรม (Treaty of Rome) ในปี 1957 (พ.ศ. 2500) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ยกเลิกอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศต่าง ๆ ในยุโรป ซึ่งอาจเกิดจากวิธีการทดสอบและการรับรองสินค้าและอุปกรณ์หลายครั้งก่อนวางจำหน่ายเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดในประเทศสมาชิก EU แต่ละประเทศ

การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรับรองสินค้าอย่างอิสระตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งต้องดำเนินการโดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรองและเห็นชอบโดยผู้ปกครองในชุมชนหรือท้องถิ่นนั้น และต้องแจ้งให้คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) รับทราบ

LRQA เป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองแล้ว และสามารถให้บริการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณได้อย่างอิสระ เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการได้อย่างปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานที่ลูกค้าของคุณคาดหวัง

เราได้รับการแต่งตั้งเป็นหน่วยงานตรวจสอบอิสระสำหรับมาตรฐาน EC ด้านต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย: