มาตรฐานทองคำ

มาตรฐานทองคำ (GS) คืออะไร

มาตรฐานทองคำ (GS) คือ มาตรฐานขององค์กรอิสระที่ใช้ในการรับรองคาร์บอนเครดิตที่ได้จากโครงการต่าง ๆ ที่ใช้กลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) หรือโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (VER)

ซึ่งได้รับออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจว่านอกจากคาร์บอนเครดิตจะเป็นความจริงและตรวจสอบได้แล้ว ยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับที่สามารถวัดได้ กระบวนการรับรองตามมาตรฐานทองคำมีลักษณะเด่นที่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ถือผลประโยชน์ร่วมในพื้นที่ รวมถึงองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ตลอดทั้งวัฏจักรการดำเนินงานของโครงการ วัตถุประสงค์ของการรับรองมาตรฐานทองคำ คือเพื่อจัดแบ่งประเภทตามหลักความยึดมั่นต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับคาร์บอนเครดิตที่ได้จากโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ที่พัฒนาขึ้นเพื่อนำไปใช้ในตลาดคาร์บอนภาคบังคับและภาคสมัครใจ

ในทางปฏิบัติ ผู้พัฒนาโครงการจะนำระเบียบวิธีการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาดหรือมาตรฐานทองคำมาใช้ และจัดเตรียม 'พาสปอร์ตมาตรฐานทองคำ' ไว้ ในพาสปอร์ตนี้จะมีข้อมูลสนับสนุนที่แสดงให้เห็นว่าโครงการนั้น ๆ จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างผลการดำเนินงานสุทธิที่ส่งผลดีต่อสวัสดิภาพทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของประชากรในพื้นที่ที่ตั้งโครงการ

มาตรฐานทองคำเป็นมาตรฐานการรับรองที่จัดตั้งขึ้นในปี 2546 โดยองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) และได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากองค์กร NGO กว่า 80 องค์กรทั่วโลก มาตรฐานนี้ได้รับการดูแลโดยมูลนิธิมาตรฐานทองคำ ซึ่งประกอบด้วยเลขาธิการจำนวน 30 คน จาก 10 ประเทศ และได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการมูลนิธิ คณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการ (TAC) ผู้ให้การสนับสนุนองค์กร NGO ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับการแต่งตั้งในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC)

ใครสามารถใช้การรับรองมาตรฐานทองคำได้บ้าง

การรับรองมาตรฐานทองคำสามารถใช้ได้กับทุกองค์กรที่ต้องการแสดงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามแนวคิดของตลาดคาร์บอนเครดิตภาคสมัครใจ โดยไม่คำนึงถึงขนาดและที่ตั้งขององค์กร โครงการริเริ่มทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการขยะมูลฝอย รวมถึงการใช้ที่ดินและป่าไม้ ล้วนสามารถได้รับการรับรองตามมาตรฐานทองคำ เพื่อยืนยันว่าโครงการทั้งหมดเหล่านี้มีการดำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จริงและถาวร และจะสร้างประโยชน์จากการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนในท้องถิ่นที่ใช้ในการตรวจสอบ รายงาน และยืนยัน เพื่อให้มีคุณสมบัติเพื่อรับการรับรองตามมาตรฐานทองคำ โครงการนั้น ๆ ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้:

  • นำมาตรการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการขยะมูลฝอย หรือการใช้ที่ดินและป่าไม้มาปฏิบัติใช้ 1 มาตรการขึ้นไป
  • ยึดปฏิบัติตามมามาตรฐานต่าง ๆ ที่เข้มงวดที่สุดเพิ่มเติม
  • ส่งผลในเชิงบวกต่อสวัสดิภาพทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่ที่ตั้งโครงการ

ผู้พัฒนาโครงการต้องทำข้อตกลงกับบุคคลที่สามที่ได้รับการแต่งตั้งตามอนุสัญญา UNFCCC เพื่อตรวจสอบและให้การรับรองโครงการและเอกสารโครงการ โดยใช้เครื่องมือและเกณฑ์กำหนดตามมาตรฐานทองคำ

ประโยชน์

  • ได้รับการยอมรับในระดับสูง เนื่องจากเกณฑ์การรับรองมีความเข้มงวดและโปร่งใส
  • ได้รับการยอมรับและนับถือในตลาดคาร์บอน ในฐานะเครดิตคาร์บอนที่ได้มาตรฐานทั้งในด้านคุณภาพและความเข้มงวด
  • ช่วยสนับสนุนความมุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซมลพิษและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของคุณ
  • การได้รับการรับรองตามมาตรฐานทองคำจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางการเงินของคาร์บอนเครดิตตามความต้องการของผู้ซื้อระดับบน

บริการของ LRQA

การตรวจสอบถือเป็นการประเมินและการรับรองเอกสารการออกแบบของโครงการต่อข้อกำหนดของ GS ซึ่งช่วยให้คุณสามารถลงทะเบียนโครงการของคุณผ่านการลงทะเบียนของ GS ได้

การตรวจสอบถือเป็นการยืนยันว่าข้อมูลและสารสนเทศในเรื่องปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามรายงานขององค์กรของคุณและ ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นถูกต้อง และถือเป็นการยืนยันว่าระบบการจัดการข้อมูลให้โครงสร้างพื้นฐานในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาลงชื่อเข้าสู่ระบบที่เว็บ CDM Gold Standard.