HACCP (การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร)

HACCP คืออะไร

HACCP (การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร) เป็นวิธีการปฏิบัติงานเชิงโครงสร้างที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ที่ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มสามารถระบุความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยของอาหาร ป้องกันอันตรายที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของอาหาร และแก้ปัญหาการร้องเรียนทางกฏหมาย HACCP เป็นมาตรฐานที่บังคับใช้ในหลาย ๆ ประเทศ รวมถึงสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป หลักการของ HACCP และแนวทางในการนำมาตรฐานนี้ไปใช้งานถูกปรับใช้โดยคณะกรรมการ Codex Alimentarius ระบบ HACCP เป็นระบบทางวิทยาศาสตร์ที่ทำหน้าที่ระบุอันตรายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและวิธีการควบคุมอันตรายดังกล่าวเพื่อทำให้แน่ใจว่าอาหารมีความปลอดภัย

ใครบ้างที่สามารถใช้ HACCP

มาตรฐาน HACCP จะถูกใช้งานในทุกระดับขั้นของกระบวนการผลิตและจัดเตรียมอาหาร องค์กรทั้งหมดที่มีบทบาทในห่วงโซ่อุปทานของอาหารสามารถใช้หลักการ HACCP นี้ได้ ไม่ว่าจะมีขนาดหรือตั้งอยู่ที่ใดก็ตาม ทำไม HACCP ถึงมีความสำคัญต่อองค์กรของคุณ แนวทางเชิงโครงสร้างเพื่อความปลอดภัยของอาหารด้วยการใช้ HACCP ในฐานะเครื่องมือในการจัดการ ช่วยให้บริษัทและองค์กรสามารถแสดงให้ผู้ถือผลประโยชน์ร่วมของพวกเขาได้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างความปลอดภัยของอาหาร และชี้ให้เห็นว่าความต้องการต่าง ๆ นั้นได้ถูกดำเนินการแล้ว HACCP ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบ:

  • ความมุ่งมั่น การดำเนินการตามแนวทางอย่างเป็นทางการเพื่อรับประกันความปลอดภัยของอาหารจะช่วยแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคุณต่อผู้ถือผลประโยชน์ร่วมโดยการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฏหมาย
  • ความเชื่อมั่น ลูกค้าและผู้ถือผลประโยชน์ร่วมจะเห็นว่าคุณใช้แนวทางที่จริงจังและเป็นระบบเพื่อความปลอดภัยของอาหาร ความได้เปรียบในการแข่งขัน HACCP เป็นตัวแปรสำคัญที่สามารถช่วยให้คุณกลายเป็นตัวเลือกผู้ผลิตที่ดี
  • ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น มีบริการประเมินผลระบบ HACCP เพื่อเติมเต็มการรับรองมาตรฐาน ISO 9000 ที่มีอยู่ของคุณ ซึ่งช่วยคุณประหยัดทั้งเวลาและเงิน

ประโยชน์ของ HACCP

LRQA ได้รับการรับรองจากสภาเพื่อการให้การรับรองมาตรฐานของเนเธอร์แลนด์ บริการระบบ HACCP ของเราจะนำเสนอโดยใช้หลักการภายในของระบบ HACCP ที่พัฒนาขึ้นโดยโครงการมาตรฐานอาหาร (Codex Alimentarius Commission) ขององค์การอนามัยโลก เพื่อรับรองว่าองค์กรของคุณจะเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายและมีระบบความปลอดภัยของอาหารที่มีประสิทธิภาพ

  • ความเข้าใจของเราเกี่ยวกับความซับซ้อนของระบบ HACCP ช่วยให้เราสามารถมอบประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ลูกค้าของเราได้ผ่านวิธีการจัดการโครงการที่เป็นแบบแผน
  • เราทราบดีว่าการสื่อสารที่ดีนั้นเป็นปัจจัยหลักในการมอบความโปร่งใสในทุก ๆ ก้าวของกระบวนการของระบบ HACCP เราทำงานกับลูกค้าของเราและองค์กรที่กำกับดูแล และกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ต้องการให้แก่ทุกฝ่าย
  • วิธีการของเราที่จัดเตรียมไว้จะทำให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการรับรองมาตรฐานของคุณจะมีความคุ้มค่าและเกิดอุปสรรคต่อองค์กรของคุณน้อยที่สุด และเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่สำคัญ

บริการ HACCP ประกอบด้วย:

การประเมินผลด้วยระบบ HACCP ของ LRQA ได้รับการออกแบบมาสำหรับองค์กรที่ต้องการแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ของตนและองค์ประกอบหลักด้านสุขอนามัยในการปฏิบัติงานขององค์กรนั้น ๆ

การรับรอง - LRQA มีบริการประเมินผลและรับรองมาตรฐานด้วยระบบ HACCP ที่ครอบคลุมและท้าทาย ซึ่งได้รับการรับรองจากสภาเพื่อการให้การรับรองมาตรฐานของเนเธอร์แลนด์ (RvA) ซึ่งเป็นข้อกำหนดสำหรับระบบความปลอดภัยของอาหารตามมาตรฐาน HACCP

การประเมินผลรายบุคคล - LRQA ยังมีบริการประเมินผลด้วยระบบ HACCP แบบอื่นสำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการการรับรองตามมาตรฐาน แต่ต้องการประโยชน์จากการให้ LRQA ประเมินผลระบบขององค์กรเพื่อรับรองความปลอดภัยของอาหาร การประเมินผลเหล่านี้จะใช้หลักการของ HACCP ที่กำหนดใน Codex Alimentarius เป็นเกณฑ์ในการอ้างอิง

ระบบแบบบูรณาการ - เรามีบริการประเมินผลระบบตามมาตรฐาน HACCP เพื่อเติมเต็มการรับรองมาตรฐาน ISO 9000 ของ LRQA ที่มีอยู่แล้ว ซึ่งจะช่วยประหยัดทั้งเวลาและเงินได้ โดยการรองรับการซ้ำซ้อนภายในระบบ นอกจากนี้ เรายังสามารถมอบบริการเหล่านี้ให้แก่องค์กรที่ไม่มีการรับรองมาตรฐาน ISO 9000 และเรายังมีการประเมินผลด้วยระบบ HACCP คู่กับมาตรฐานอาหารอื่น ๆ ด้วย เช่น มาตรฐาน BRC เป็นต้น