ISO 14064 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ISO 14064 คืออะไร

ISO 14064 คือ มาตรฐานระดับสากลที่ทำการตรวจสอบยืนยันรายงานการปล่อย GHG โดยสมัครใจ ควบคู่ไปกับการเกิดขึ้นของแผนการแบบควบคุมหรือภาคบังคับเกี่ยวกับการติดตาม รายงาน และตรวจสอบก๊าซเรือนกระจก (GHG) องค์กรที่อยู่นอกแผนการเหล่านี้มีความต้องการมากขึ้นที่จะติดตามและรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนเอง (หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า "คาร์บอนฟุตพริ้นท์" ขององค์กร) เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการนี้ และเพื่อมอบมาตรฐานสากลสำหรับใช้ในการตรวจสอบรายงานดังกล่าวโดยสมัครใจ มาตรฐาน ISO 14064 จึงได้รับการพัฒนาขึ้น

มาตรฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ISO 14064 ทำอะไรบ้าง 

ISO 14064 ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้:

  • ส่วนที่ 1 จะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและข้อกำหนดในการออกแบบ พัฒนา จัดการ และรายงานการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กร เนื้อหาในส่วนนี้จะรวมถึงข้อกำหนดในการกำหนดขอบเขต การหาปริมาณการปล่อยก๊าซและปริมาณก๊าซที่กำจัดได้ และการระบุการแก้ไขปัญหาหรือกิจกรรมของบริษัทที่มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงการจัดการด้านก๊าซเรือนกระจก และรวมถึงข้อกำหนดและแนวทางในการจัดการคุณภาพของการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก การรายงาน การตรวจสอบภายใน และความรับผิดชอบขององค์การในการตรวจสอบยืนยัน
  • ส่วนที่ 2 จะให้ความสนใจที่โครงการ GHG หรือโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดการปล่อย GHG หรือการเพิ่มปริมาณการกำจัด GHG โดยเฉพาะ เนื้อในส่วนนี้จะรวมถึงหลักการและข้อกำหนดในการพิจารณาสถานการณ์พื้นฐานของโครงการและในการติดตาม หาปริมาณ และรายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามสถานการณ์พื้นฐานนั้น ๆ และมอบหลักเกณฑ์ในการพิสูจน์และตรวจสอบโครงการ GHG
  • ส่วนที่ 3 จะกล่าวถึงหลักการ ข้อกำหนด และแนวทางสำหรับผู้ที่ทำการพิสูจน์และตรวจสอบข้อมูลก๊าซเรือนกระจก เนื้อหาในส่วนนี้จะอธิบายถึงกระบวนการในการมอบความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้เป้าหมายว่า คำกล่าวยืนยันด้านก๊าซเรือนกระจกขององค์กรหรือโครงการนั้นมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง ต่อเนื่อง โปร่งใส และปราศจากความคลาดเคลื่อน

ประโยชน์ของ ISO 14064

การรับรองมาตรฐาน ISO 14064 ช่วยส่งมอบ:

  • การมีส่วนร่วมของผู้ถือผลประโยชน์ร่ว
  • มความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ
  • กระบวนการติดตามที่แข็งแกร่ง
  • ความมุ่งมั่นที่พิสูจน์ได้ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

LRQA อยู่ในสถานะผู้นำด้านการให้บริการตรวจสอบก๊าซเรือนกระจกให้กับภาคกลุ่มต่าง ๆ และแผนการต่าง ๆ ทั่วโลก ความเป็นผู้นำนี้ทำให้ LRQA มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะแบ่งปันประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถบริหารการเก็บข้อมูล การติดตาม และรายงานข้อมูลก๊าซ GHG ของลูกค้าได้ และสามารถรับการยืนยันคำกล่าวอ้างของพวกเขาจากบุคคลที่สามได้อย่างสมบูรณ์

LRQA มีประสบการณ์ในการพิสูจน์และตรวจสอบทั้งภายในกลไกแบบสมัครใจ อย่างเช่น มาตรฐาน 14064 และแผนการควบคุมการซื้อขายคาร์บอนเครดิตอย่างสมัครใจของญี่ปุ่น และแผนการบังคับในระดับชาติ อย่างเช่น แผนการควบคุมการซื้อขายคาร์บอนเครดิตของสหราชอาณาจักร หรือในระดับภูมิภาค อย่างเช่น แผนการควบคุมการซื้อขายคาร์บอนเครดิตของสหภาพยุโรป และในระดับนานาชาติ อย่างเช่น กลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) และการดำเนินงานร่วมของ UNFCCC LRQA ยังมีประสบการณ์ในภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของการตรวจสอบรายงานขององค์กรอีกด้วย ซึ่งรวมถึงรายงานความยั่งยืน และ/หรือ รายงานสิ่งแวดล้อม

ใครบ้างที่สามารถใช้มาตรฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ISO 14064

องค์กรใด ๆ ก็ตามที่ต้องการติดตามและรายงานผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตน

LRQA สามารถช่วยเหลืออย่างไร

ระบบบริหารจัดการกำลังกลายเป็นปัจจัยที่มีบทบาทอย่างมากในการเชื่อมโยงไปสู่ความสำเร็จและการอยู่รอดขององค์กรต่าง ๆ ในขณะเดียวกัน CEO และ MD ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญกับการประเมินผลการควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Independent Assessment) ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าระบบการจัดการนั้น 'มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์' กระบวนการประเมินอันเป็นเอกลักษณ์ของเราจะช่วยให้องค์กรสามารถจัดการระบบและความเสี่ยงของตนเองได้ เพื่อพัฒนาและปกป้องประสิทธิภาพขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต