TIS 18001

TIS 18001 คืออะไร

TIS 18001 คือคุณสมบัติมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทยสำหรับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มันถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมให้เป็นมาตรฐานระบบจัดการสุขภาพและความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ ซึ่งสามารถประเมินและรับรองโดยหน่วยงานภายนอก

ใครบ้างที่สามารถใช้ TIS 18001

TIS 18001 สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกองค์กร ไม่ว่าจะมีขนาดเท่าใดหรือตั้งอยู่ ณ ที่ใดก็ตาม

ทำไม TIS 18001 จึงมีความสำคัญต่อองค์กรของคุณ

การดำเนินการระบบการจัดการสุขภาพและความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพช่วยขับเคลื่อนการพัฒนา และกระบวนการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพขึ้นภายใน จะช่วยคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

การรับรอง TIS 18001 ทำให้ผู้ถือผลประโยชน์ร่วมของคุณทราบว่า คุณมั่นใจว่าองค์กรมีความสามารถที่จะปฏิบัติตามข้อกฎหมายด้านสุขภาพและความปลอดภัย

ประโยชน์รวมถึง:
  • วิธีปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับร่วมกันสำหรับการจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยโดยรัฐบาลไทย
  • รูปแบบของการพัฒนาด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่ต่อเนื่องและเป็นระบบ
  • ชื่อเสียงของแบรนด์และการมีส่วนร่วมของพนักงานเผ่านความมุ่งมั่นของคุณในการปรับใช้ รักษา และพัฒนานโยบายด้านสุภาพและความปลอดภัย

LRQA สามารถช่วยเหลือคุณอย่างไร

ระเบียบวิธีการประเมินเฉพาะของ LRQA จะทำให้แน่ใจว่าการประเมินของเราจะมุ่งความสนใจไปที่ส่วนหรือประเด็นที่สำคัญสำหรับธุรกิจของคุณ ผู้ประเมินของเรามีความเชี่ยวขาญในอุตสาหกรรมซึ่งตรงกับความต้องการของธุรกิจของคุณ ซึ่งทำให้การประเมินระบบของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์

LRQA เสนอบริการการรับรอง TIS18001 รวมถึงการฝึกอบรมด้านสุขภาพและความปลอดภัยอีกหลายหลักสูตร ซึ่งนำไปสู่:

ปรับปรุงการจัดการความเสี่ยง
การจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยจะโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการแปรข้อมูลที่ได้จากการตรวจประเมินให้เป็นการปฏิบัติจริงเพื่อองค์กรของคุณ

เป็นไปตามกฎหมาย
ให้ช่องทางในการระบุถึงกฎระเบียบที่มีอยู่ ตลอดจนข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและช่วยให้คุณอยู่ภายในขอบเขตของกฎหมาย

ความมั่นใจของผู้ถือผลประโยชน์ร่วม
เพิ่มความน่าเชื่อถือจากการทำให้ระบบจัดการ OHSAS ผ่านการประเมินโดยองค์กรอิสระ

ดาวน์โหลดข้อมูล TIS 18001