การวิเคราะห์ช่องว่าง

เราจะประเมินว่าระบบของคุณมีความพร้อมแค่ไหนสำหรับการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน

การวิเคราะห์ช่องว่างของ LRQA จะทบทวนว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมของคุณได้ดำเนินการหรือมีแผนการที่จะดำเนินการตามข้อบังคับทั้งหมดของมาตรฐานหนึ่ง ๆ แล้วหรือยัง

การประเมินนี้จะเป็นโอกาสให้คุณได้อภิปรายร่วมกับเราถึงข้อกังวลใด ๆ ที่อาจมีอยู่เกี่ยวกับระบบของคุณ ตลอดจนกระบวนการประเมิน ผลการวิเคราะห์จะช่วยให้คุณระบุได้ถึงจุดอ่อนต่าง ๆ ในระบบจัดการ และช่วยให้ผู้ประเมินคะเนเวลาที่เหมาะสมและเป็นไปได้เพื่อเตรียมการสำหรับการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน หากการวิเคราะห์ช่องว่างแสดงให้เห็นข้อบกพร่องร้ายแรงใด ๆ ในระบบของคุณ ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญที่คุณจะต้องให้เวลาสักระยะเพื่อปรับปรุงจนกว่าจะสมบูรณ์พร้อม ก่อนที่เราจะดำเนินการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานต่อไป

การประเมินลักษณะนี้จะใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การประเมินจะมุ่งเน้นที่การตีความและการปรับใช้ข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมากกว่าที่จะเน้นความสอดคล้องโดยละเอียด เมื่อใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง เราจะสามารถให้แนวทางเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของระบบของคุณได้

การวิเคราะห์ช่องว่างจะประเมินระบบจัดการหรือกระบวนการเดิมของคุณ โดยเทียบกับข้อกำหนดทั้งหมดของมาตรฐานหรือข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงของมาตรฐานที่ได้รับการปรับปรุง การประเมินนี้ไม่มีผลต่อการรับรองมาตรฐาน