ผู้ตรวจสอบภายใน ISO 45001:2018

คุณต้องการหลักสูตรนี้ถ้า

 • คุณต้องการเป็นผู้ตรวจสอบภายในของระบบการการจัดการด้าน OH&S

คุณจะได้เรียนรู้

 • บทบาทของระบบการจัดการและการตรวจสอบภายในที่ช่วยในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพและความเสี่ยงของธุรกิจ
 • ภาพรวมของระบบการจัดการของ OH&S มาตรฐาน ISO 45001
 • บทบาทและความรับผิดชอบของผู้สอบภายในระบบการจัดการด้าน OH&S 
 • วิธีการวางแผนการตรวจสอบโดยการพัฒนารายการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
 • การดำเนินการตรวจสอบของคุณโดยใช้แนวทาง 6 ขั้นตอนของ Lloyd's Register 
 • การรวบรวมหลักฐานวัตถุประสงค์โดยการสังเกต, การสัมภาษณ์ และการสุ่มตัวอย่างเอกสาร
 • การประเมินผลการตรวจสอบและกำหนดความสอดคล้อง, ความไม่สอดคล้องและประสิทธิผล
 • การรายงานสิ่งที่ตรวจพบอย่างถูกต้อง
 • อะไรคือการแก้ไขและใครเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ
 • วิธีการติดตามและตรวจสอบประสิทธิภาพของการดำเนินการที่ถูกต้อง

หลักสูตรที่คุณควรมีความรู้มาก่อน

 • ควรเข้าร่วมหลักสูตรความเข้าใจและการตีความข้อกำหนด ISO 45001

การพัฒนาในอนาคตของคุณ

 • ทักษะการเขียนรายงานการตรวจสอบ
 • โอกาสในตำแหน่งผู้จัดการระบบสุขภาพและความปลอดภัย
 • ผู้นำการตรวจสอบของ OH & S 
 • ผู้ตรวจสอบภายในของระบบ QMS และ EMS

ระยะเวลาของหลักสูตร

 • ทักษะการเขียนรายงานการตรวจสอบ
 • 2 วัน
วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด ที่ตั้ง จองตอนนี้
Bangkok จองตอนนี้
Bangkok จองตอนนี้
Bangkok จองตอนนี้
Bangkok จองตอนนี้