ท่านควรเข้าการอบรมหลักสูตรนี้ ถ้าหาก

 • ท่านต้องการทำความเข้าใจ ISO 45001 และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

 • เป้าหมายของมาตรฐานระบบการจัดการต่างๆ และขอบข่ายของ ISO 45001
 • โครงสร้างที่ใช้ร่วมกันของมาตรฐานระบบการจัดการต่างๆ และเนื้อหาของ ISO 45001 
 • แนวคิดต้นกำเนิดที่ใช้ในการสร้างมาตรฐาน ISO 45001 ซึ่งประกอบไปด้วย: 
  • แนวคิดเชิงกระบวนการ
  • วงจร Plan-Do-Check-Act
  • วิธีคิดบนพื้นฐานของความเสี่ยง (risk based)
 • ข้อกำหนดใน ISO 45001 และแนวทางในการปฏิบัติให้ตอบโจทย์ตามข้อกำหนดเหล่านั้น
 • วิธีการประยุกต์ข้อกำหนด ISO 45001 สำหรับกระบวนการต่างๆ ขององค์กร รวมถึงความเข้าใจในปฏิสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการนั้น

ท่านจำเป็นต้อง

 • ไม่จำเป็นต้องผ่านหลักสูตรอื่นมาก่อน

หลักสูตรเพิ่มเติมสำหรับพัฒนาในอนาคต

 • ผู้ตรวจประเมินภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ผู้จัดการระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยคนใหม่
 • หลักสูตรการอบรมระบบการจัดการ ระบบอื่นๆ
 • หัวหน้าผู้ตรวจประเมินภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • หลักสูตรอื่นๆ สำหรับพัฒนาธุรกิจของ Lloyd's Register

ความยาวหลักสูตร

 • 1 วัน
วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด ที่ตั้ง จองตอนนี้
Bangkok จองตอนนี้
Bangkok จองตอนนี้
Bangkok จองตอนนี้
Bangkok จองตอนนี้
Bangkok จองตอนนี้