ISO 50001 ผู้ตรวจประเมินภายใน

สาเหตุที่เราจัดหลักสูตรนี้

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณมีความเข้าใจและทักษะ เพื่อจะสามารถตรวจประเมินระบบจัดการพลังงาน (EnMS) โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานการตรวจประเมินที่กำหนด (อาจเป็น ISO 50001 หรือเอกสารระบบจัดการภายในของคุณเอง) ที่ระดับบุคคลที่หนึ่ง (ภายใน) คุณจะได้รับความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทางธุรกิจจากการปรับใช้ EnMS และข้อมูลเบื้องหลังของ ISO 50001

ในแง่ของการตรวจประเมิน คุณจะได้รับความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจประเมินภายใน ผลดีของการตรวจประเมินที่จะมีต่อระบบจัดการ วิธีวางแผน เตรียมการ และรายงานการตรวจประเมิน หลักสูตรยังกำหนดความหมายว่าปฏิบัติการเชิงแก้ไขคืออะไร ผู้ใดมีหน้าที่ดำเนินการดังกล่าว และผู้ตรวจประเมินควรมีส่วนร่วมอย่างไรในกระบวนการ หลักสูตรนี้มอบโอกาสให้คุณได้ตรวจประเมิน EnMS เพื่อทดลองใช้ความรู้และทักษะที่ได้มาใหม่นี้

หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับบุคคลที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา การปรับใช้ และการดูแลรักษาระบบจัดการพลังงาน ความรู้และทักษะของคุณจะถูกพัฒนาขึ้นจากวิธีการเชิงปฏิสัมพันธ์ และปฏิบัติจริงสำหรับกิจกรรมการทำงานและการตรวจประเมิน หลักสูตรนี้มีผู้อบรมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจประเมินระบบจัดการ และมากประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม

เมื่อสำเร็จหลักสูตรแล้ว

 • คุณจะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อเป็นหลักฐานความสามารถของคุณให้แก่นายจ้างและหน่วยงานรับรองมาตรฐานผู้ตรวจประเมิน

หลักสูตรนี้จำเป็นกับคุณหาก

 • คุณต้องการเป็นผู้ตรวจประเมิน EnMS เพื่อจะพิสูจน์ยืนยันประสิทธิภาพของการปรับใช้และดูแลรักษาระบบจัดการพลังงาน

คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

 • จุดประสงค์ โครงสร้าง และข้อกำหนดหลักของ ISO 50001
 • หน้าที่รับผิดชอบของผู้ตรวจประเมิน EnMS ภายใน
 • การวางแผน ดำเนินการ และรายงานการตรวจประเมิน EnMS ภายใน
 • ผลดีของการตรวจประเมิน EnMS ภายในที่อาจมีต่อประสิทธิภาพในระบบจัดการของคุณ
 • วิธีวางแผนการตรวจประเมินโดยการพัฒนารายการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
 • วิธีตรวจสอบว่าหลักปฏิบัติปัจจุบันในองค์กรของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้
 • โดยที่การตรวจประเมินการสอดคล้องกับมาตรฐานสามารถพัฒนาเสถียรภาพและความแข็งแกร่งของระบบจัดการได้
 • เพื่อรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ด้วยการสังเกต การสัมภาษณ์ และการสุ่มตรวจเอกสาร
 • เพื่อให้การรายงานผลข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำ
 • การดำเนินการแก้ไขคืออะไร และผู้ใดมีหน้าที่ดำเนินการดังกล่าว
 • วิธีติดตามและพิสูจน์ประสิทธิภาพของปฏิบัติการแก้ไข

ความยาวของหลักสูตร

 • 2 วัน
วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด ที่ตั้ง จองตอนนี้
Bangkok จองตอนนี้
Bangkok จองตอนนี้
Bangkok จองตอนนี้