วัตถุประสงค์

The Verband der Automobilindustrie (Automobile Industry Association -VDA) เป็นผู้จัดทำ VDA 6.5 Product Audit ซึ่งมีเป้าหมาย คือการพัฒนากระบวนตรวจสอบผลิตภัณฑ์ (Product Audit) ที่ให้การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเน้นการป้องกันข้อบกพร่องและการลดการผันแปรและของเสียในห่วงโซ่อุปทาน VDA 6.5 มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แนวทางทั่วไปสำหรับระบบการจัดการการตรวจสอบ สำหรับองค์กรด้านการผลิตและบริการด้านยานยนต์

กลุ่มเป้าหมาย

การสัมมนาครั้งนี้เหมาะสำหรับผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบ และบุคลากรในกิจกรรมการตรวจสอบวัดและทดสอบภายในองค์กรรวมทั้งผู้ตรวจสอบภายในที่ต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน

เนื้อหา

  • การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ (Product Audit) เป็นกระบวนทัศน์ใหม่ในเวทีการตรวจสอบ เป็นการตรวจสอบที่เชื่อมโยงระหว่างการตรวจสอบระบบและการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถของกระบวนการในการผลิตผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
  • หลักสูตรนี้ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับ บริษัท ที่กำลังมองหากระบวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรนี้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจถึงข้อกำหนดในการตรวจสอบแนวคิดและบทบาทของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ VDA 6.5
  • การประยุกต์ใช้งาน
  • กระบวนการประเมินผลและการประยุกต์ใช้วิธีการกระบวนการในการตรวจสอบ (process approach to auditing) ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของ IATF 16949: 2019
  • การวางแผน (Planning), การถ่ายทอด (Deploy), การเข้าตรวจ (Conduct the Audit), การรายงานผลต่อที่ประชุมและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Top Management Review and Continuous Improvement)

แบบฝึกหัดในชั้น

  • มีการแบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียน และการร่วมเข้าตรวจหน้างานในสถานที่จริง (ในกรณี in-house training) เพื่อฝึกทักษะในการทำ Product Audit จริง

การเตรียมตัว

ผู้เข้าอบรมควรมีความรู้หรือประสบการณ์พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบระบบ

การประเมินผล

การมีส่วนเข้าร่วมกลุ่มทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียน และผลการตรวจหน้างานในสถานที่จริง (ในกรณี in-house training)

วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด ที่ตั้ง จองตอนนี้
Bangkok จองตอนนี้
Bangkok จองตอนนี้
Bangkok จองตอนนี้